ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรีดร้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรีดร้อง*, -กรีดร้อง-

กรีดร้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีดร้อง (v.) scream See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry Syn. กรีด
English-Thai: HOPE Dictionary
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
scream(vi) ร้องลั่น,กรีดร้อง,หัวเราะลั่น,พูดเสียงดัง
screech(vi) ส่งเสียงแสบแก้วหู,กรีดร้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scream (vt.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (vi.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
shriek (vi.) กรีดร้อง See also: ส่งเสียงร้องแหลมดัง, หวีดร้อง Syn. scream, screech
squall (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry, yell
squeak out (phrv.) กรีดร้อง See also: เปล่งเสียงสูง
yell (vi.) กรีดร้อง See also: ร้องลั่น Syn. cry
shriek with (phrv.) กรีดร้องด้วย Syn. scream with
scream with (phrv.) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) Syn. shriek with
shriek out (phrv.) กรีดร้องออกมา See also: หวีดร้อง Syn. scream out
scream for (phrv.) กรีดร้องเพื่อ See also: ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
scream (n.) เสียงกรีดร้อง See also: เสียงดังแสบแก้วหู
shriek (n.) การกรีดร้อง See also: การส่งเสียงร้องแหลมดัง Syn. scream, howl
shriek (n.) เสียงกรีดร้อง Syn. scream, howl
shrill (n.) เสียงกรีดร้อง See also: เสียงแหลมสูง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all right.# เสียง Peggy กรีดร้อง #
You wouldn't listen to me.# เสียงผู้หญิง กรีดร้อง #
~~ tear down the mountains ~~ ~~ yell, scream and shout ~~# แม้จะทลายภูเขา กรีดร้อง หรือตะโกน #
You have to understand, for a slave to push a highborn girl, that's death for the man, a terrible death.เด็กทุกคนในวาแลนทิส ลงเล่นในแม่น้ำรอยน์วันนั้น ทั้งรวยและจน เราอยู่กันหมดทุกคน เปลือยกาย กรีดร้อง วิ่งแข่งกัน ไปที่เกาะเล็กๆ
I-I don't care if your dad finds out. Call, text, scream, yell, whatever.ผมไม่สนหรอกถ้าพ่อคุณจะรู้เข้า โทรศัพท์ ข้อความ กรีดร้อง ตะโกน อะไรก็ได้
Screaming, crying, covered in crap?กรีดร้อง ร้องไห้ ตัวเลอะไปหมด
My friends.กรีดร้อง เพื่อนๆของฉัน
(SCREAMING) (BIRD COOING)กรีดร้อง) BIRD อ้อแอ้)
(SCREAMING) (KATHY CRYING)กรีดร้อง) KATHY ร้องไห้)
A SELVAHEMA presentationกรีดร้อง) ภาษาอังกฤษ - สหรัฐ
(SCREAMING) (MICROWAVE BEEPS)กรีดร้อง) องไมโครเวฟ)
(SCREAMING) (GASPS)กรีดร้อง) อ้าปากค้าง)
It screams like an abattoir full of retarded children and the night reeks of fornication and bad consciences.กรีดร้องราวกับโรงฆ่าสัตว์ ที่เต็มไปด้วยเด็กปัญญาอ่อน คลุ้งไปด้วยกลิ่นโลกีย์และมโนธรรมอันเลวทราม
To run screaming and never return.กรีดร้องวิ่งออกไปและไม่กลับมาอีก
Scream. Let it out. We're on an abandoned farm.กรีดร้องออกมาก เราอยู่แถวโรงนาร้าง
Screaming his head off, I don't know,กรีดร้องออกมาไหม ผมไม่รู้
(MUFFLED SCREAMING AND GRUNTING)กรีดร้องอู้อ และ grunting)
[Is creaming, frantic cries of the clerics]กรีดร้องเสียงร้องโวยวายจากบวช
Scream what I told you to scream!กรีดร้องเหมือนที่ฉันบอกให้เธอกรีดร้อง!
Inside of me.กรีดร้องในร่างกายฉัน
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
Now, the boy certainly must have heard the scream.ตอนนี้เด็กแน่นอนต้องเคยได้ยินเสียงกรีดร้อง
Two things. One: He may not have heard the scream.สองสิ่ง หนึ่งเขาอาจจะไม่เคยได้ยินเสียงกรีดร้อง บางทีมันอาจจะไม่ได้ดังมาก
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
Did hear the scream, didn't hear it - what difference does it make?ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินมัน - สิ่งที่แตกต่างไม่ได้ทำให้?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว !
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้
I had to stop her from screaming.ฉันจะต้องหยุดเธอ ไม่ให้กรีดร้อง
Why were you screaming in here all by yourself?ทำไมคุณกรีดร้องตอนที่คุณอยู่นี่คนเดียวล่ะ?
"Well, I had to stop her screaming.""ฉันจะต้องหยุดเธอ ไม่ให้กรีดร้อง"
Then, more screaming.จากนั้น ก็มีเสียงกรีดร้องขึ้นมา
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ?
We didn't hear the cook scream because Mrs. Peacock was screaming about the poisoned brandy.เราไม่ได้ยินเสียงร้องของแม่ครัว เพราะคุณนายพีคอร์คกรีดร้อง เรื่องบรั่นดีถูกวางยาพิษ
She screamed, and we all ran to her.เธอกรีดร้องและเราทุกคนวิ่งไปหาเธอ
But he was with us in the billiard room when we found Yvette screaming.แต่เขาอยู่กับเราในห้องบิลเลียด ตอนที่เราพบอีเว็ตต์กรีดร้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรีดร้อง
Back to top