ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระทบกระเทียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระทบกระเทียบ*, -กระทบกระเทียบ-

กระทบกระเทียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทบกระเทียบ (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย
กระทบกระเทียบ (v.) satirize See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
biting (adj.) กระทบกระเทียบ See also: ประชดประชัน Syn. sarcastic, mordant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You seem very smitten.คุณดูเหมือนกระทบกระเทียบอยู่นะ
Chafe as you may against the bridle of responsibility, we can't shortchange due process.คุณจะพูดกระทบกระเทียบยังไงก็ตามนะ แต่ผมไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
And then, ironically, you'll develop a thirst as if you were alone in the Sahara Desert.แล้วกระทบกระเทียบ คุณจะพัฒนาความกระหาย ราวกับว่าคุณกำลังเพียงอย่างเดียว ในทะเลทรายซาฮารา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระทบกระเทียบ
Back to top