vicious

แปลว่า


adj ที่เลวทราม
ความหมายเหมือนกับ: brutal , assault
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เสื่อมทราม , ที่ชั่วช้า
adj ที่ผิดพลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่บกพร่อง
adj ที่ประสงค์ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: severe
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มุ่งร้าย
adj ที่ร้ายแรง
adj ที่ดุร้าย (ใช้กับสัตว์)