try

แปลว่า


vi พยายาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ลอง
vt ทดสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: พิสูจน์ , ทดลอง
vt ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: ดู , ตรวจ
vt ทำให้เหลืออด
vt สอบสวนในศาล
คำที่เกี่ยวข้อง: พิจารณา
n การทดลอง
n การลอง

ตัวอย่างประโยค


We should try to contact more. พวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
Not until you try it on. ไม่จนกว่าคุณจะลองใส่มัน
So maybe you'll try again. ถ้างั้นบางทีคุณควรพยายามอีกครั้ง
I'd like the opportunity to try. ฉันอยากได้โอกาสลองดู
Let's try that again. มาลองทำนั่นดูอีกครั้ง

คำที่มี "try" ในคำ


try on something idm ลองสวม

try something on idm ลองสวม

try something on idm ลอง(เสื้อผ้า)

try square n ไม้ฉาก

trying adj ที่ลำบาก

tryout n การพิสูจน์ความสามารถ (ก่อนเข้าสู่ทีมกีฬาหรือการแสดง)

tryout n การแสดงก่อนรอบจริงเพื่อดูปฏิกิริยาของผู้ชม

tryranny n การปกครองแบบเผด็จการ
ความหมายเหมือนกับ: oppression , severity , despotism

tryst n สถานที่นัดพบ

tryst n การนัดพบ

tryster n ผู้นัดหมาย

try out phrv หลอมละลาย

try hard vi พยายามอย่างหนัก
ความหมายเหมือนกับ: attempt , struggle

try out vt ตรวจสอบ
ความหมายเหมือนกับ: test , try

altimetry n วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง

ancestry n บรรพบุรุษ

anthropometry n การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์

artistry n ความสามารถในทางศิลปะ

banditry n การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย

basketry n งานจักสานพวกตะกร้าต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: basketwork

bigotry n การแสดงความรู้สึกหรือความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล

biochemistry n ชีวเคมี

carpentry n งานไม้

casuistry n การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ (คำไม่เป็นทางการ)

chemistry n คุณสมบัติทางเคมี

chemistry n วิชาเคมี
ความหมายเหมือนกับ: chemical science

chemistry n วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: alchemy , interpersonal chemistry

circuitry n วงจรไฟฟ้า

coquetry n พฤติกรรมยั่วยวน
ความหมายเหมือนกับ: flirtatiousness

country adj เกี่ยวกับชีวิตชนบท
ความหมายเหมือนกับ: rural , rustic

country n ประชาชนในประเทศ

country n ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: state , land

country n พื้นที่ทำการเกษตร
ความหมายเหมือนกับ: farmland , farming district

country n ภูมิลำเนา
ความหมายเหมือนกับ: homeland , native

countryfied adj ที่มีลักษณะเป็นชนบท
ความหมายเหมือนกับ: countrified , rustic

countryman n คนต่างจังหวัด
ความหมายเหมือนกับ: rustic , farmer

countryman n เพื่อนร่วมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: fellow citizen , national

countryseat n คฤหาสน์ในต่างจังหวัด

countryside n ชนบท
ความหมายเหมือนกับ: rural area , rural district

cross-country n การแข่งขัน (เช่น วิ่ง แข่งรถ สกี) ไปตามเส้นทางในชนบทหรือในป่า

cross-country adj แข่งขันในเส้นทางตามชนบทหรือในป่า

cross-country adj ที่เดินทางข้ามประเทศ

dentistry n ทันตกรรม
ความหมายเหมือนกับ: extracting , crowning , filling

electrochemistry n การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)

entry n การกรอกข้อมูล

entry n การเข้า
ความหมายเหมือนกับ: entrance

entry n คนที่เข้าแข่งขัน

entry n สิทธิในการเข้า
ความหมายเหมือนกับ: admission , admittance

Faculty of Dentistry n คณะทันตแพทยศาสตร์

foreign country n ต่างประเทศ

forestry n การทำป่าไม้

go to the country idm จัดเลือกตั้งทั่วไป

gadgetry n อุปกรณ์ขนาดเล็ก

gallantry n ความกล้าหาญ

galvanometry n กระบวนการวัดกระแสไฟฟ้า

gantry n ขาหยั่งสำหรับตั้งกล้องหรือถังไม้
ความหมายเหมือนกับ: platform , staddle

gauntry n ขาหยั่งตั้งกล้อง
ความหมายเหมือนกับ: gantry

gentry n พวกผู้ดี
ความหมายเหมือนกับ: high society , nobility , upper class
คำตรงข้าม: lower class

geometry n เรขาคณิต

gravimetry n การวัดน้ำหนัก / ความหนาแน่น

harlotry n การเป็นหญิงโสเภณี
ความหมายเหมือนกับ: prostitution , whoredom , whorishness

helotry n ความเป็นทาส
ความหมายเหมือนกับ: servitude , serfdom , slavery

hygrometry n สาขาวิชาที่เกี่ยวกับการวัดความชื้นของอากาศ

send someone to Coventry idm ไม่ยุ่งด้วย

idolatry n การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ความหมายเหมือนกับ: adulation , infatuation

industry n ความอุตสาหะ (คำทางการและทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: diligence , industriousness
คำตรงข้าม: idleness , laziness , sloth

industry n ธุรกิจ
ความหมายเหมือนกับ: business , commerce

industry n อุตสาหกรรม
ความหมายเหมือนกับ: manufactures , capital

infantry n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: foot soldiers , foot regiment , line infantry

infantryman n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: infantry soldier , foot soldiers , foot regiment , line infantry

inorganic chemistry n เคมีอนินทรีย์

marquetry n เครื่องประดับ

microcircuitry n การเป็นวงจรขนาดเล็กมาก

ministry n กระทรวง
ความหมายเหมือนกับ: bureau , administrative agency

ministry n คณะรัฐมนตรี

mother country n บ้านเกิด

musketry n กองทหารปืนคาบศิลา

northcountry adj ซึ่งเกี่ยวกับภาคเหนือของประเทศอังกฤษ

old country n ประเทศเกิด

optometry n การวัดสายตา

organic chemistry n อินทรีย์เคมี

pageantry n พิธีแห่แหน

palmistry n ศาสตร์แห่งการดูลายมือ
ความหมายเหมือนกับ: augury , prophecy

paltry adj ไม่สำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: inconsiderable , insignificant , minor , slight , worthless
คำตรงข้าม: considerable , important , significant

paltry adj น่าดูถูก
ความหมายเหมือนกับ: ridiculously , insultingly
คำตรงข้าม: dignified , unhumorous

pantry n ห้องหรือตู้สำหรับเก็บอาหารหรือเครื่องครัว
ความหมายเหมือนกับ: larder , storeroom , scullery , cupboard

parquetry n ลายพื้นไม้ปาร์เก้
ความหมายเหมือนกับ: marquetry

pastry n ขนมอบ
ความหมายเหมือนกับ: baked goods , cake , doughnut

peasantry n ชาวไร่
ความหมายเหมือนกับ: farmer

pedantry n การชอบอวดรู้

photometry n การวัดความสว่างหรือระดับความเข้มของแสง

physical chemistry n เคมีศึกษาคุณสมบัติสัมพันธ์ระหว่างทางฟิสิกส์และทางเคมีของสาร

pleasantry n คำพูดล้อเล่น
ความหมายเหมือนกับ: jest

pleasantry n การหยอกล้อ
ความหมายเหมือนกับ: jest

pleasantry n พฤติกรรมที่ตลก
ความหมายเหมือนกับ: comedy , merriment

podiatry n การบำบัดรักษาเท้า

poetry n บทกวี
ความหมายเหมือนกับ: lyric , verse

poetry n การประพันธ์บทกวี

poetry n ลักษณะของกวีนิพนธ์

port of entry n ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน (ระหว่างประเทศ)
ความหมายเหมือนกับ: port

poultry n สัตว์ปีก
ความหมายเหมือนกับ: fowl , pullets

poultryman n คนเลี้ยงเป็ดไก่

psychiatry n จิตเวช
ความหมายเหมือนกับ: psychopathology , psychiatrics

puppetry n ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
ความหมายเหมือนกับ: mummery

quixotry n ความเพ้อฝัน

reentry n การกลับเข้าไปใหม่

registry n สำนักทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: register office

registry n การลงทะเบียน
ความหมายเหมือนกับ: registration

rocketry n การศึกษาเกี่ยวกับจรวด

captain of industry sl นายทุน

sentry n ยาม
ความหมายเหมือนกับ: protector , sentinel , watchdog

sentry box n ตู้ยาม
ความหมายเหมือนกับ: lookout

solid geometry n เรขาคณิตสามมิติ

strychnine n สารพิษไร้สีชนิดหนึ่ง

strychnine n ต้นไม้ตระกูล logania มีดอกสีเหลืองขาวเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: strychnia , strychnina

sultry adj ร้อนอบอ้าว
ความหมายเหมือนกับ: hot , muggy , sticky

sultry adj ซึ่งกระตุ้นอารมณ์
ความหมายเหมือนกับ: seductive , sensual , sexy

symmetry n การมีสัดส่วนที่รับกัน
ความหมายเหมือนกับ: proportion , harmony , balance

latry suf การบูชา

metry suf กระบวนการ

tapestry n สิ่งทอหรือม่านลายดอกซึ่งแขวนประดับฝาผนัง
ความหมายเหมือนกับ: fabric , drapery , weaving , decoration

toiletry n เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย

trigonometry n วิชาตรีโกณมิติ

truantry n การละทิ้งความรับผิดชอบ

underdeveloped country n ประเทศด้อยพัฒนา

upcountry adj ที่อยู่ในชนบท
ความหมายเหมือนกับ: inland

vestry n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
ความหมายเหมือนกับ: church room , robing room , sacristry

vestryman n สมาชิกของคณะกรรมการโบสถ์

wastry n ความสิ้นเปลือง (ใช้ในสก็อตแลนด์)
ความหมายเหมือนกับ: prodigality , waste

wintry adj เกี่ยวกับฤดูหนาว
ความหมายเหมือนกับ: brumal , hibernal , hiemal , wintery
คำตรงข้าม: summery

depth psychiatry n จิตวิเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: psychotherapy

pastry shop n ร้านขายขนมปัง

pastry shop n ร้านขายขนมปัง

country dance n การเต้นรำหมู่ในโรงนา
ความหมายเหมือนกับ: square dance

double entry n วิชาการทำบัญชี
ความหมายเหมือนกับ: accounts

open country n ที่ราบ
ความหมายเหมือนกับ: field , plain

interpersonal chemistry n วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความหมายเหมือนกับ: alchemy

travestry n ละครตลก
ความหมายเหมือนกับ: pleasantry , burlesque , parody , satire , fun

fellow countryman n คนที่เป็นชาติเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: fellow citizen

citizentry egalitarianism n ประชาธิปไตย

a symmetry n ความไม่ได้สัดส่วน
ความหมายเหมือนกับ: disparity

peltry n ขนสัตว์
ความหมายเหมือนกับ: fleece , pelt

back country n เขตด้อยความเจริญของประเทศ

line infantry n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: foot soldiers , foot regiment

infantry soldier n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: foot soldiers , foot regiment , line infantry

line infantry n ทหารราบ
ความหมายเหมือนกับ: infantry soldier , foot soldiers , foot regiment

a verse of poetry n โคลงบรรทัดหนึ่ง

countrywoman n พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา
ความหมายเหมือนกับ: layman , countryman

strychnia n ต้นไม้ตระกูล logania มีดอกสีเหลืองขาวเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: strychnina

strychnina n ต้นไม้ตระกูล logania มีดอกสีเหลืองขาวเล็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: strychnia

sacristry n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
ความหมายเหมือนกับ: church room , robing room



ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top