studious

แปลว่า


adj ขยันเรียน
ความหมายเหมือนกับ: bookish , industrious , diligent
คำที่เกี่ยวข้อง: พากเพียร , อุตสาหะ
คำตรงข้าม: lazy
adj รอบคอบ
ความหมายเหมือนกับ: attentive , thoughtful
คำที่เกี่ยวข้อง: ระมัดระวัง , ใส่ใจ