slap

แปลว่า


n การตบ
ความหมายเหมือนกับ: smack , rap , punch
คำที่เกี่ยวข้อง: การตบหน้า , การชกหน้า
n เสียงตบ
vt ตบ
ความหมายเหมือนกับ: rap , smack , smite , punch
คำที่เกี่ยวข้อง: ตบหน้า , ชกหน้า , ฟาด

รูปภาพ


slap ตบตบ

หมวดคำ