slam

แปลว่า


vi ปิดดังปัง
ความหมายเหมือนกับ: thump , fling
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิดเสียงดัง , กระแทก , ขว้าง
vt ปิดดังปัง
ความหมายเหมือนกับ: thump , fling
คำที่เกี่ยวข้อง: ปิดเสียงดัง , กระแทก , ขว้าง
vt วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
n เสียงดังปัง
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียงกระแทก