sculpture

แปลว่า


n การแกะสลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: การปั้น
n รูปแกะสลัก
ความหมายเหมือนกับ: figure , model , statue
คำที่เกี่ยวข้อง: รูปสลัก , รูปปั้น , รูปหล่อ , ประติมากรรม
vt แกะสลัก
ความหมายเหมือนกับ: carve , sculpt
คำที่เกี่ยวข้อง: สลัก , ปั้น