rehabilitate

แปลว่า


vt ฟื้นฟูสุขภาพ
ความหมายเหมือนกับ: restore , revive
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟื้นฟูสมรรถภาพ
vt กู้ชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: restore one to favor
คำที่เกี่ยวข้อง: กอบกู้ฐานะ
vt ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: reestablish , restitue
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ่อมแซม , ปฏิสังขรณ์

ตัวอย่างประโยค


You feel you've been rehabilitated? คุณรู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูสภาพหรือยัง?