prominent

แปลว่า


adj ที่ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: protuberant , jutting
คำตรงข้าม: hallow , sunken
adj สะดุดตา
คำที่เกี่ยวข้อง: เตะตา , เด่นชัด
adj มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: noticeable , natable , famous
คำที่เกี่ยวข้อง: โดดเด่น

คำที่มี "prominent" ในคำ


prominently adv อย่างที่ยื่นออกมา

prominently adv อย่างที่สังเกตเห็นชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: clearly

prominently adv อย่างมีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: notably

prominent display n เรื่องครึกโครมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top