partial

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นบางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: incomplete , imperfect
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สมบูรณ์ , ซึ่งไม่ทั้งหมด
คำตรงข้าม: complete , whole , perfect
adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีอคติ , ซึ่งไม่เที่ยงธรรม

คำที่มี "partial" ในคำ


partiality n ความอยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: favourable bias

partially adv บางส่วน
ความหมายเหมือนกับ: uncompletely
คำตรงข้าม: completely

partial paralysis n ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน

impartial adj ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equal , unbiased , unprejudiced
คำตรงข้าม: biased , prejudiced

impartially adv อย่างยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: equally , fair
คำตรงข้าม: unequally , unfair

impartiality n ความถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: fairness , justice

impartiality n ความยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: justice
คำตรงข้าม: injustice , unfairness

impartiality n ความเป็นกลาง

impartiality n การไม่เอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
ความหมายเหมือนกับ: detachment
คำตรงข้าม: prejudice , partialityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top