originate

แปลว่า


vi เริ่มต้นขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: begin , initiate
คำที่เกี่ยวข้อง: กำเนิดขึ้น , เกิดขึ้น
คำตรงข้าม: end , finish
vt ประดิษฐ์
ความหมายเหมือนกับ: create , introduce
คำที่เกี่ยวข้อง: ประดิษฐ์คิดค้น