obtain

แปลว่า


vt ได้รับ
ความหมายเหมือนกับ: gain , get
คำที่เกี่ยวข้อง: ได้มา
คำตรงข้าม: lose , forgo

คำที่มี "obtain" ในคำ


obtain for phrv จัดหามาให้
ความหมายเหมือนกับ: get for , procure for

obtain from phrv ได้รับจาก
ความหมายเหมือนกับ: get from , get out of

obtainable adj ที่สามารถได้มา
ความหมายเหมือนกับ: available , achievable

obtainment n การจัดหามา
ความหมายเหมือนกับ: purchaseค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top