multiply

แปลว่า


vt คูณ
vt เพิ่มจำนวน
ความหมายเหมือนกับ: manifold
คำที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มขึ้น , ทวีคูณ , ทับทวี , เพิ่มพูน
adv อย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: manifoldly
คำที่เกี่ยวข้อง: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า , หลายครั้ง

คำที่มี "multiply" ในคำ


multiply by phrv เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ

multiply up phrv เพิ่มจำนวนของค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top