mild

แปลว่า


adj (โทษ) เบา
ความหมายเหมือนกับ: light
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่หนัก , ไม่รุนแรง , น้อย , ไม่มาก
adj (อากาศ) อบอุ่น
ความหมายเหมือนกับ: tropical , peaceful , calm
คำที่เกี่ยวข้อง: (อากาศ) ไม่หนาวจัด , ไม่รุนแรง
adj อ่อนโยน
ความหมายเหมือนกับ: easygoing
คำที่เกี่ยวข้อง: สุภาพ , ถ่อมตัว
adj อ่อนนุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: นุ่มนวล , เบาบาง
adj (อาหาร, เครื่องดื่ม) ซึ่งมีรสชาติอ่อน
ความหมายเหมือนกับ: hot
คำที่เกี่ยวข้อง: (อาหาร , เครื่องดื่ม) ไม่เข้มข้น , ไม่แรง , รสไม่จัด