ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mildewed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mildewed*, -mildewed-

mildewed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mildewed (adj.) ซึ่งมีเชื้อราขึ้นเป็นดวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was filled with mildewed boxes. oh, I'll take care of that.เต็มไปด้วยกล่องเน่าๆ\ อ๋อ ได้จ้ะ ไว้ฉันจัดการให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mildewed
Back to top