liberal

แปลว่า


adj เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: นิยมลัทธิเสรีนิยม
adj ใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: progressive , broad-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: โอบอ้อมอารี
n นักเสรีนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
adj เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: loose
adj มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา)
ความหมายเหมือนกับ: large , ample , abundant
คำที่เกี่ยวข้อง: อุดมสมบูรณ์