liberal

แปลว่า


adj เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: นิยมลัทธิเสรีนิยม
adj ใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: progressive , broad-minded
คำที่เกี่ยวข้อง: โอบอ้อมอารี
n นักเสรีนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
adj เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: loose
adj มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา)
ความหมายเหมือนกับ: large , ample , abundant
คำที่เกี่ยวข้อง: อุดมสมบูรณ์

คำที่มี "liberal" ในคำ


liberal arts n ศิลปศาสตร์

liberal education n การศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์

liberalism n ลัทธิเสรีนิยม
ความหมายเหมือนกับ: broad-mindedness

liberality n ความมีใจกว้าง
ความหมายเหมือนกับ: generosity

liberality n ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

liberalize vt ทำให้เสรี
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen

liberalize vi เป็นอิสระ
ความหมายเหมือนกับ: ease , broaden , loosen

illiberal adj ขี้เหนียว (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: stingy , ungenerous
คำตรงข้าม: generous

illiberal adj ใจแคบ
ความหมายเหมือนกับ: intolerent , narrow-minded
คำตรงข้าม: broad-minded

ultraliberal adj ซึ่งเป็นเสรีนิยมสุดขั้วค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top