irrational

แปลว่า


adj ไม่มีเหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: unreasonable , absurd , illogical
คำที่เกี่ยวข้อง: ปราศจากเหตุผล
คำตรงข้าม: rational , logical

คำที่มี "irrational" ในคำ


irrational number n จำนวนอตรรกยะ

irrationality n ความไม่มีเหตุผล

irrational root n ตัวเลขที่มีรากไม่รู้จบ
ความหมายเหมือนกับ: irrational number

irrationally adv อย่างไร้เหตุผล
ความหมายเหมือนกับ: illogically
คำตรงข้าม: rationallyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top