introvert

แปลว่า


n คนที่ชอบคิดแต่เรื่องของตัวเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเก็บตัว
คำตรงข้าม: extrovert
adj ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง