infant

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ในวัยทารก
ความหมายเหมือนกับ: young , beginning
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับทารก , ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น
n ทารก
ความหมายเหมือนกับ: baby , toddler , nursling
คำที่เกี่ยวข้อง: เด็กอ่อน