ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

polio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *polio*, -polio-

polio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
polio (n.) โรคโปลิโอ Syn. poliomyelitis
polio (n.) โปลิโอ Syn. poliomyelitis
poliomyelitis (n.) โปลิโอ Syn. polio
poliomyelitis (n.) โรคโปลิโอ Syn. polio
English-Thai: HOPE Dictionary
polio(โพ'ลิโอ) n. =poliomyelitis (ดู)
poliomyelitis(โพลิโอไมอะไล'ทิส) n. โรคโปลิโอ, Syn. polio, See also: poliomyelitic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poliomyelitisโรคโปลิโอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Poliomyelitisโปลิโอมัยอีไลติส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปลิโอ (n.) polio See also: poliomyelitis Syn. โรคโปลิโอ
โรคโปลิโอ (n.) polio See also: poliomyelitis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they didn't, we wouldn't have cures for yellow fever, polio and smallpox.ถ้าไม่ใช่พวกเขา,พวกเราคงไม่มียารักษา ไข้ตัวเหลือง,โปลิโอและไข้ทรพิษ
The world of medicine has seen its share of miracle cures from the polio vaccine to heart transplants.วิทยาศาสคร์ได้ค้นพบวิธีการรักษาแสนมหัศจรรย์ ตั้งแต่วัคซีนโปลิโอไปจนถึงการปลูกถ่ายหัวใจ
I lost a daughter to polio five years ago;ผมสูญเสียลูกสาวไป เพราะโปลิโอเมื่อ5ปีก่อน
God is polio and flu vaccines and MRI machines, and artificial hearts.พระเจ้าคือวัคซีนป้องกัน โรคโปลิโอและไข้หวัดใหญ่ คือเครื่อง MRI และหัวใจเทียม
Now, before we had a vaccine polio spread at a rate between four and six.และก่อนที่เราจะมีวัคซีน ป้องกันโรคโปลิโอ/N การแพร่ระบาดนั้นอยู่ระหว่าง4-6คน
By the end of WWII President Roosevelt's body had finally succumbed to the polio that afflicted himในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ร่างกายของ ปธน. รูสเวลท์ ก็ได้ยอมจำนนต่อโรคโปลิโอ
♪ and when the commies gave the polio to Doris Day ♪♪ and when the commies gave the polio to Doris Day ♪
And we will begin with the polio vaccine.และเราจะเริ่มจากการฉีดโปลิโอ
Sue, polio was all but eradicated in the 1950s.ซู โรคโปลิโอมันหายไป ตั้งแต่ปี 1950 แล้วนะ
No polio is good.ไม่มีโรคโปลิโอเป็นสิ่งที่ดี
And we cured fearsome diseases like polio.เรารักษาโรคภัยอันน่ากลัวเช่นโปลิโอ
After Franklin, not Ted. He was the hot one with polio.คนที่ต่อจากแฟรงคลิน แต่ไม่ใช่เท็ดนะ คนที่ดังเรื่องเกี่ยวกะโปลิโอน่ะ

polio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小儿麻痹[xiǎo ér má bì, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ, 小儿麻痹 / 小兒麻痺] polio (poliomyelitis)
小儿麻痹症[xiǎo ér má bì zhèng, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 小儿麻痹症 / 小兒麻痹症] poliomyelitis; infantile paralysis
小儿麻痹病毒[xiǎo ér má bì bìng dú, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 小儿麻痹病毒 / 小兒麻痺病毒] poliovirus
脊髓灰质炎[jí suǐ huī zhì yán, ㄐㄧˊ ㄙㄨㄟˇ ㄏㄨㄟ ㄓˋ ㄧㄢˊ, 脊髓灰质炎 / 脊髓灰質炎] poliomyelitis

polio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリオワクチン[, poriowakuchin] (n) polio vaccine (ger
急性灰白髄炎[きゅうせいかいはくずいえん, kyuuseikaihakuzuien] (n) (See 小児麻痺) poliomyelitis; polio
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
グレイテールエンジェルフィッシュ[, gureite-ruenjierufisshu] (n) Chaetodontoplus poliourus (species for marine angelfish)
セービンワクチン[, se-binwakuchin] (n) Sabin vaccine (for polio)
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
ポリオ[, porio] (n) polio; (P)
ポリオウイルス[, poriouirusu] (n) poliovirus
倶伎羅;拘枳羅;拘耆羅[くきら, kukira] (n) (1) (obsc) (See 鬼郭公) Asian koel (Eudynamys scolopacea); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
勧農鳥[かんのうちょう, kannouchou] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
卯月鳥[うづきどり, udukidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
妹背鳥[いもせどり, imosedori] (n) (1) (obsc) (See 鶺鴒) any bird of family Motacillidae (excluding the pipits); (2) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
小児麻痺[しょうにまひ, shounimahi] (n) poliomyelitis; polio; infantile paralysis
橘鳥[たちばなどり, tachibanadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
歌い鳥[うたいどり, utaidori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
脊髄性小児麻痺[せきずいせいしょうにまひ, sekizuiseishounimahi] (n) (See 小児麻痺) poliomyelitis; polio; infantile paralysis
裂帛[れっぱく, reppaku] (n) (1) cutting through cloth; sound of cutting through cloth; (2) shrieking sound; woman's scream; loud scream; (3) (See ホトトギス) cry of the lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
黄昏鳥[たそがれどり, tasogaredori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)

polio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข้ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khai khai s) EN: poliomyelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (inf.) [f]
ไขสันหลังอักเสบ[n.] (khaisanlang) EN: poliomyelitis ; polio ; acute transverse myelitis FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]
โปลิโอ[n.] (pōli-ō) EN: polio ; poliomyelitis FR: poliomyélite [f] ; polio [f] (fam.)
โรคโปลิโอ[n. exp.] (rōk pōliō) EN: polio FR: poliomyélite [f] ; polio (fam.) [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า polio
Back to top