incentive

แปลว่า


adj ที่เป็นสิ่งกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: encouraging , motivating
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ปลุกเร้า
n สิ่งกระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: encouragement , inducement
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งเร้า