fry

แปลว่า


vi ทอด (อาหาร)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทอดน้ำมัน , เจียว
vt ทอด (อาหาร)
คำที่เกี่ยวข้อง: ทอดน้ำมัน , เจียว
n อาหารทอด
n งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
vi ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
vt ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
ความหมายเหมือนกับ: electrocute
n ลูกปลา
n เด็กๆ
ความหมายเหมือนกับ: children , offspring , young