fog

แปลว่า


n หมอก
ความหมายเหมือนกับ: mist , haze
คำที่เกี่ยวข้อง: หมอกควัน
vt ทำให้เป็นฝ้ามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ปกคลุมไปด้วยหมอก
n ความสับสน
ความหมายเหมือนกับ: daze , stupor , obfuscation
คำที่เกี่ยวข้อง: ความงงงัน , ความมืดมน
คำตรงข้าม: clarity
vt ทำให้งงงวย
ความหมายเหมือนกับ: daze , befuddle
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มึนงง
vt ทำให้คลุมเครือ
ความหมายเหมือนกับ: obfuscate , blur , darken
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้สับสน
คำตรงข้าม: clarify
vi คลุมเครือ
คำที่เกี่ยวข้อง: มืดมน , ไม่ชัดเจน
คำตรงข้าม: clear