extract

แปลว่า


n ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร
ความหมายเหมือนกับ: citation , excerpt , passage
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนที่ตัดตอนมา
vt คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ)
ความหมายเหมือนกับ: cite , excerpt , quote
คำที่เกี่ยวข้อง: คัด , ตัดทอน
vt ถอนออก
ความหมายเหมือนกับ: pull out
คำที่เกี่ยวข้อง: ดึงออก
vt สกัดออกมา