explain

แปลว่า


vi อธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: describe , illustrate , interpret
คำที่เกี่ยวข้อง: ชี้แจง , ขยายความ
vt อธิบาย
ความหมายเหมือนกับ: describe , illustrate , interpret
คำที่เกี่ยวข้อง: ชี้แจง , ขยายความ

ตัวอย่างประโยค


I will not really attempt to explain. ฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explain. มันยากที่จะอธิบาย
You'd better explain yourself. คุณควรจะอธิบายตัวเอง
I'll let him explain it. ฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Could you explain it in more details? คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?

คำที่มี "explain" ในคำ


explainer n ผู้อธิบาย

explainable adj ที่สามารถอธิบายได้

unexplainedly adv อย่างยากจะบรรยายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top