enormous

แปลว่า


adj ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: evil , outrageous , wicked
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้ายกาจ , เลวทราม , ไร้ศีลธรรม
adj ที่ใหญ่มหึมา
ความหมายเหมือนกับ: gigantic , huge , tremendous
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใหญ่โตมโหฬาร

คำที่มี "enormous" ในคำ


enormously adv อย่างมากมาย
ความหมายเหมือนกับ: gigantically , hugely , vastly

enormously adv อย่างร้ายกาจ
ความหมายเหมือนกับ: outragecously , wickedly

enormousness n ความมหึมา
ความหมายเหมือนกับ: vastness

enormousness n ความกว้างใหญ่มาก
ความหมายเหมือนกับ: greatness , vastness
คำตรงข้าม: tininessค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top