engineer

แปลว่า


n คนขับรถไฟ
ความหมายเหมือนกับ: mechanic
vt วางแผน
ความหมายเหมือนกับ: contrive , plan
คำที่เกี่ยวข้อง: กำหนดโครงสร้างของงาน , จัดโครงงาน
n วิศวกร

รูปภาพ


engineer คนขับรถไฟคนขับรถไฟ
engineer วิศวกรวิศวกร

หมวดคำ