document

แปลว่า


vt ใช้เอกสารประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: verify , evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้เอกสารยืนยัน , ยืนยันด้วยเอกสาร
vt บันทึกข้อมูลใส่ฟิล์ม เทป หรือเขียน
n เอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: message , note , report , bulletin
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อเขียน

รูปภาพ


document เอกสารเอกสาร

หมวดคำ


คำที่มี "document" ในคำ


documentary adj ที่เกี่ยวกับเอกสาร

documentary n ภาพยนตร์สารคดี

documentation n การเตรียมเอกสาร

documented adj ที่มีใบรับรอง
ความหมายเหมือนกับ: credentialed

documents n เอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: reportค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top