document

แปลว่า


vt ใช้เอกสารประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: verify , evidence
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้เอกสารยืนยัน , ยืนยันด้วยเอกสาร
vt บันทึกข้อมูลใส่ฟิล์ม เทป หรือเขียน
n เอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: message , note , report , bulletin
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อเขียน

รูปภาพ


document เอกสารเอกสาร

หมวดคำ