distribute

แปลว่า


vt แจกจ่าย
ความหมายเหมือนกับ: sell , carry , vend , offer
คำที่เกี่ยวข้อง: แจก , แบ่งปัน , จำหน่าย , ขาย
คำตรงข้าม: buy , purchase
vt เผยแพร่
ความหมายเหมือนกับ: circulate , diffuse , propagate
คำที่เกี่ยวข้อง: กระจาย

คำที่มี "distribute" ในคำ


distribute among phrv แจกจ่ายให้กับ

distribute over phrv กระจายไปทั่ว

distribute round phrv แจกไปทั่ว

distribute to phrv ส่ง

redistribute vt จัดสรรใหม่
ความหมายเหมือนกับ: rearrangeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top