distribute

แปลว่า


vt แจกจ่าย
ความหมายเหมือนกับ: sell , carry , vend , offer
คำที่เกี่ยวข้อง: แจก , แบ่งปัน , จำหน่าย , ขาย
คำตรงข้าม: buy , purchase
vt เผยแพร่
ความหมายเหมือนกับ: circulate , diffuse , propagate
คำที่เกี่ยวข้อง: กระจาย