courageous

แปลว่า


adj กล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: brave
คำที่เกี่ยวข้อง: เก่งกล้าสามารถ

คำที่มี "courageous" ในคำ


courageously adv อย่างกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: bravely

courageousness n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: braveryค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top