compass

แปลว่า


n ขอบ
ความหมายเหมือนกับ: circumference , boundary
คำที่เกี่ยวข้อง: เส้นขอบ
vt เข้าใจ
ความหมายเหมือนกับ: comprehend , understand
vt ประสบผลสำเร็จ
vt วงเวียน