cabinet

แปลว่า


n คณะรัฐมนตรี
n ชั้นหรือตู้วางของ
ความหมายเหมือนกับ: cupboard , closet

รูปภาพ


cabinet ชั้นหรือตู้วางของชั้นหรือตู้วางของ

หมวดคำ


คำที่มี "cabinet" ในคำ


cabinet minister n รัฐมนตรี

cabinetmaker n คนที่มีอาชีพทำเกี่ยวกับงานไม้

cabinet member n รัฐมนตรี
ความหมายเหมือนกับ: ambassdor , consul , high officerค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top