belief

แปลว่า


n ความเชื่อ
ความหมายเหมือนกับ: trust , faith
คำตรงข้าม: doubt
n ความมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: confidence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความศรัทธา
n ความคิดเห็น