assistant

แปลว่า


adj ซึ่งช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: assisting , helping
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งคอยสนับสนุน
n ผู้ช่วย
ความหมายเหมือนกับ: helper
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ช่วยเหลือ

รูปภาพ


assistant ผู้ช่วยผู้ช่วย

หมวดคำ