ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assistant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assistant, *assistant*,

-assistant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a 15th assistant or something. What does he know?เขาเป็นผู้ช่วยที่ 15 หรือสิ่งที่ สิ่งที่เขารู้
I forgot to tell you. I'm the assistant head coach at Andrew J McCorkle High School.ฉันลืมที่จะบอกคุณ ฉันผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชที่แอนดรูเจ McCorkle โรงเรียนมัธยม
Mr. Ambassador, my assistant Punjit... that young man I introduced you to yesterday...{\cHFFFFFF}Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}my assistant Punjit... {\cHFFFFFF}that young man I introduced you to yesterday...
How did you get to be an assistant manager?คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ยังไง
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง
The assistant warden wants this one out of the block early.ผู้ช่วยพัศดีต้องการคนนี้ออกแต่เช้า
The little Mary has an assistant now?โอ้ว! เจ้าตุ๊ดหมีควายมีผู้ช่วยแล้วรึเนี่ย?
Now buttle off and tell Baron Brunwald that Lord Clarence MacDonald and his lovely assistant are here to view the tapestries.ตอนนี้ รีบไปและบอก บารอนบลูนวาลดส์ ว่า.. ลอร์ดเคียร์แเรนซ์ แม็คโดนัล และ ผู้ช่วยที่น่ารักของเขา...
Look, I spoke to T owers' assistant at Urbane magazine.ฟังนะ ผมคุยกับผู้ช่วยของทาวเวอร์ จากนิตยสารเออเบน
Then he went on to Berkeley. He was assistant professor.เขาไปมหา'ลัยเบิร์กเลย์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
Do we get to have an assistant around here?ครูที่นี่มีผู้ช่วยได้ด้วยเหรอ

-assistant- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 副部长 / 副部長] assistant (government) minister
协理[xié lǐ, ㄒㄧㄝˊ ㄌㄧˇ, 协理 / 協理] assistant manager; to cooperate in managing
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 协管员 / 協管員] assistant manager; steward
专员[zhuān yuán, ㄓㄨㄢ ㄩㄢˊ, 专员 / 專員] assistant director; commissioner
副主任[fù zhǔ rèn, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, 副主任] deputy director; assistant head
副经理[fù jīng lǐ, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, 副经理 / 副經理] deputy director; assistant manager

-assistant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
アシ[, ashi] (n,vs) (abbr) (See アシスタント) assistant
アシスタントオブジェクト[, ashisutantoobujiekuto] (n) {comp} assistant object
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
副本部長[ふくほんぶちょう, fukuhonbuchou] (n) deputy general manager; deputy director-general; assistant commissioner
助教授[じょきょうじゅ, jokyouju] (n) assistant professor; associate professor; (P)
助教諭[じょきょうゆ, jokyouyu] (n) assistant or associate professor
垢掻き[あかかき, akakaki] (n) (arch) (See 湯女) female assistant who scrubbed customers at public baths and also offered sexual services (Edo period)
外国語指導助手[がいこくごしどうじょしゅ, gaikokugoshidoujoshu] (n) assistant language teacher; ALT
審議官[しんぎかん, shingikan] (n) Assistant Vice-Minister; Deputy Director-General; Councillor
師範代[しはんだい, shihandai] (n) assistant instructor
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
才取り[さいとり, saitori] (n) (1) (abbr) brokering; broker; (2) handing materials up a ladder (to a plasterer); assistant who hands things up a ladder (to a plasterer); (3) (See 才取り棒) pole used to hand things up a ladder
書記補[しょきほ, shokiho] (n) assistant clerk
準教員;准教員[じゅんきょういん, junkyouin] (n) assistant teacher; junior teacher
第一部長[だいいちぶちょう, daiichibuchou] (n) assistant chief of staff, g1
第三部長[だいさんぶちょう, daisanbuchou] (n) assistant chief of staff, g3
第二部長[だいにぶちょう, dainibuchou] (n) assistant chief of staff, g2
調査部長[ちょうさぶちょう, chousabuchou] (n) assistant chief of staff, g2
警視監[けいしかん, keishikan] (n) superintendent supervisor; assistant commissioner (UK, Aus. etc.)
防衛部長[ぼうえいぶちょう, boueibuchou] (n) assistant chief of staff, g3
黒子;黒衣[くろご;くろこ, kurogo ; kuroko] (n) (1) stage assistant dressed in black (in kabuki); stagehand; prompter; (2) behind-the-scenes supporter; string-puller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA)
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA)

-assistant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่ปกครอง[n. exp.] (jaonāthī po) EN: assistant governing officer FR:
เจ้าพนักงานอาลักษณ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant scribe officer FR:
เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant archivist FR:
เจ้าพนักงานการข่าว[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant intelligence officer FR:
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม[n. exp.] (jaophanakng) EN: pharmaceutical assistant ; pharmacy technician FR:
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant public relations officer FR:
เจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: assistant property valuer FR:
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข[n. exp.] (jaophanakng) EN: dental assistant FR:
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์[n. exp.] (jaophanakng) EN: medical technician assistant ; medical lab technician FR:
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ลูกมือ[n.] (lūk meū) EN: assistant ; helper FR: assistant [m] ; aide [m] ; adjoint [m] ; auxiliaire [m]
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]
ปลัด[n.] (palat) EN: deputy ; administrative assistant ; deputy chief ; lieutenant ; permanent secretary FR: adjoint [m] ; assistant [m] ; secrétaire permanent [m]
ปลัดอำเภอ[n. exp.] (palat ampho) EN: assistant district officer ; deputy district chief FR:
พนักงานร้านค้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: shop assistant FR:
ผู้ช่วย[n. exp.] (phū chūay) EN: assistant ; aid ; helper FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ผู้ช่วยบรรณาธิการ[n. exp.] (phū chūay b) EN: assistant editor FR:
ผู้ช่วยครูใหญ่[n. exp.] (phū chūay k) EN: assistant principal FR:
ผู้ช่วยเหลือ[n. exp.] (phū chūayle) EN: assistant ; supporter FR: assistant [m] ; assistante [f] ; aideur [m] (vx - r.)
ผู้ช่วยหมอฟัน[n. exp.] (phū chūay m) EN: dental assistant FR: assistant-dentiste [m]
ผู้ช่วยนายทะเบียน[n. exp.] (phū chūay n) EN: assistant registrar FR:
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ[n. exp.] (phū chūay n) EN: assistant district registrar FR:
ผู้ช่วยแพทย์[n. exp.] (phū chūay p) EN: medical attendant FR: assistant médical [m]
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant accountant FR:
ผู้ช่วยผู้บริหาร[n. exp.] (phū chūay p) EN: administrative assistant FR: assistant administratif [m]
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant coach FR: entraîneur adjoint [m]
ผู้ช่วยผู้จัดการ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant manager ; junior assistant FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบ[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant audit manager FR:
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant general manager FR:
ผู้ช่วยผู้ตัดสิน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant referee FR: arbitre assistant [m]
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน[n. exp.] (phū chūay p) EN: assistant village headman FR:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[n. exp.] (phū chūay s) EN: assistant professor FR:
ผู้ช่วยส่วนตัว[n. exp.] (phū chūay s) EN: personal assistant (PA) FR:
ผู้ยุยง[n. exp.] (phū yuyong) EN: instigator ; provocateur ; abettor ; assistant ; helper ; supporter FR:
รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.)[n. exp.] (ratthamontr) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รมช. (รัฐมนตรีช่วยว่าการ)[abv.] (rømøchø. (r) EN: deputy minister ; assistant secretary ; junior minister FR:
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.) ; deputy FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองปลัดเมืองพัทยา[n. prop.] (Røng Palat ) EN: Assistant Pattaya City Manager FR:
รองผู้จัดการ[n. exp.] (røng phūjat) EN: assistant manager ; deputy manager FR:

-assistant- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assistant-
Back to top