ambiguous

แปลว่า


adj ที่กำกวม
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่ง
adj ที่ไม่ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: obscure , vague
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลือบคลุม , คลุมเครือ , ไม่กระจ่าง
คำตรงข้าม: clear , explicit

คำที่มี "ambiguous" ในคำ


unambiguous adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: clear , obvious

unambiguous adj ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: clear , explicitค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top