ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ambiguous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ambiguous, *ambiguous*,

-ambiguous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
"it only comes back stronger "like some sexually ambiguous horror movie villain.มันกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม ยังกับนางเอกละครน้ำเน่า
That's a somewhat ambiguous response.นั่นเป็นคำตอบที่กำกวมนะ
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ
We can't just keep waiting in this ambiguous situation.เราจะรออยู่ในสถานการณ์ ที่คลุมเครือแบบนี้ไม่ได้
A sexually ambiguous male of indiscriminate ethnicity who may or may not have lost a job, wife, or loved one?ชายไม้ป่าเดียวกันที่ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ที่อาจหรืออาจจะไม่สูญเสียงาน ภรรยา หรือคนรักหรอ?
I'm having an ambiguous loss.ตอนนี้ฉันมีการสูญเสียที่คลุมเครือ
She's just starting to come to terms with all the anger that's tied to ambiguous loss.เธอเริ่มจะเข้าสู่ภาวะ การโกรธที่มากับ ความสูญเสียที่ไม่ชัดเจน

-ambiguous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐约其辞[yǐn yuē qí cí, ˇ ㄩㄝ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 隐约其辞 / 隱約其辭] equivocal speech; to use vague or ambiguous language

-ambiguous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
イミフ[, imifu] (adj-na) (abbr) (sl) (See 意味不明) of uncertain meaning; ambiguous
ぼやかす[, boyakasu] (v5s,vt) (See 暈す) to make ambiguous
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval

-ambiguous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
กรวม[v.] (krūam) EN: be ambiguous FR:
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūa) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ambiguous-
Back to top