alcohol

แปลว่า


n เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: spirits , liquor , drink
คำที่เกี่ยวข้อง: สุรา , เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
n แอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: ethyl alcohol
คำที่เกี่ยวข้อง: สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้

รูปภาพ


alcohol เหล้าเหล้า

หมวดคำ


คำที่มี "alcohol" ในคำ


alcoholic adj ซึ่งเกิดจากการดื่มเหล้า

alcoholic adj ซึ่งติดเหล้า

alcoholic adj ผสมแอลกอฮอล์

alcoholic n ผู้ที่ติดเหล้า
ความหมายเหมือนกับ: heavy drinker , addict

alcoholism n การติดสุรา
ความหมายเหมือนกับ: problem drinking , heavy drinking

alcoholism n โรคพิษสุราเรื้อรัง

methyl alcohol n สารเมทธิลอัอกอฮอล์

ethyl alcohol n แอลกอฮอล์

nonalcoholic drink n เครื่องดื่มซึ่งไม่ใช่เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: soda , pop



ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top