alcohol

แปลว่า


n เหล้า
ความหมายเหมือนกับ: spirits , liquor , drink
คำที่เกี่ยวข้อง: สุรา , เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
n แอลกอฮอล์
ความหมายเหมือนกับ: ethyl alcohol
คำที่เกี่ยวข้อง: สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้

รูปภาพ


alcohol เหล้าเหล้า

หมวดคำ