คำที่ขึ้นต้นด้วย "ธ" จำนวน 232 คำ


ธ. n bank
ธกส. n Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ธง n flag
ธงกำกับเส้น n linesman´s flag
ธงจระเข้ n flag with a crocodile figure in the middle
ธงฉาน n royal ensign
ธงชัย n the flag of victory
ธงชัย n suspicious day
ธงชัยพระครุฑพ่าห์ n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงชัยราชกระบี่ธุช n flag of victory
ธงชาติ n national flag
ธงชาย n triangle flag
ธงตะขาบ n centipede flag
ธงพระครุฑพ่าห์ n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ n flag of police department
ธงมหาราชน้อย n kind of Thai king´s flag
ธงมหาราชใหญ่ n Thai king´s flag with a red Garuda on the yellow background
ธงราชนาวี n navy flag
ธงราชินีน้อย n kind of queen´s flag
ธงราชินีใหญ่ n kind of queen´s flag
ธงสามสี n Thai flag of red, white and blue
ธงเยาวราชน้อย n crown prince´s flag
ธงเยาวราชใหญ่ n crown prince´s flag
ธงไตรรงค์ n Thai flag of red, white and blue
ธชี n Brahman
ธชี n hermit
ธน. n The Judge Advocate General´s Department
ธนทรัพย์ n property
ธนบดี n capitalist
ธนบดี n owner of wealth
ธนบัตร n banknote
ธนบุรี n Thon Buri
ธนสมบัติ n property
ธนสาร n property
ธนสารสมบัติ n property
ธนสารสมบัติ n property
ธนาคาร n bank
ธนาคารกลาง n central bank
ธนาคารชาติ n national bank
ธนาคารพาณิชย์ n commercial bank
ธนาคารออมสิน n The Government Savings Bank
ธนาคารออมสิน n the Government Saving Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ n The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ n the Government Housing Bank
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย n Export-Import Bank of Thailand
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร n Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
ธนาคารเลือด n blood bank
ธนาคารแห่งประเทศไทย n Bank of Thailand
ธนาคารโลก n World Bank
ธนาณัติ n money order
ธนานุบาล n pawn-shop
ธนิษฐา n name of the twenty-third fired star
ธนุรมารค n curve
ธนุรเวท n science or art of archery
ธนุรเวท n science or art of archery
ธนู n bow
ธนูศิลป์ n art of archery
ธปท. n Bank of Thailand
ธรณี n earth
ธรณีกันแสง n name of Thai classical song
ธรณีประตู n doorsill
ธรณีมณฑล n globe
ธรณีร้องไห้ n name of Thai classical song
ธรณีวิทยา n geology
ธรณีสงฆ์ n churchyard
ธรณีสาร n token of ill-fortune
ธรรม n doctrine
ธรรมกถา n gospel
ธรรมกถึก n one who preaches the Law
ธรรมกาย n Buddha´s precepts
ธรรมการ n religious affairs
ธรรมการย์ n righteousness
ธรรมขันธ์ n collective body of laws
ธรรมคุณ n virtue of dharma
ธรรมจรณะ n observance of righteousness
ธรรมจรรยา n observance of righteousness
ธรรมจริยา n observance of righteousness
ธรรมจักร n the Wheel of the Law
ธรรมจักษุ n spiritual eye
ธรรมชาติ n nature
ธรรมชาตินิยม n naturalism
ธรรมชาติมนุษย์ n human nature
ธรรมฐิติ n the existence of spontaneity or of congeniality
ธรรมดา adv normally
ธรรมดา adj ordinary
ธรรมดาๆ adj ordinary
ธรรมทรรศนะ n clear understanding of laws
ธรรมธาดา n law-supporter
ธรรมธาตุ n mental-data element
ธรรมนาถ n a law protector
ธรรมนิตย์ n moral person
ธรรมนิยม n law observance
ธรรมนิยาม n the certainty of nature and of nature´s laws
ธรรมนิเวศ n law observance
ธรรมนูญ n charter
ธรรมบาล n law keeper
ธรรมปฏิรูป n counterfeit of moral rectitude
ธรรมปฏิสัมภิทา n discrimination of ideas
ธรรมประติรูป n counterfeit of moral rectitude
ธรรมปลอม n counterfeit of moral rectitude
ธรรมยุต n Dhammyuttika
ธรรมยุติกนิกาย n Dhammyuttika
ธรรมยุทธ์ n honest flight
ธรรมรัตน์ n jewel of law
ธรรมราชา n Buddha
ธรรมวินัย n discipline
ธรรมศาสตร์ n Thammasat university
ธรรมศาสตร์ n jurisprudence
ธรรมสรีระ n pagoda
ธรรมสังเวช n grief in laws
ธรรมะ n dharma
ธรรมะธัมโม adj moral
ธรรมันเตวาสิก n disciple
ธรรมาทิตย์ n sun of justice
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ n righteousness
ธรรมารมณ์ n mental-data element
ธรรมาสน์ n pulpit
ธรรมิก adj righteous
ธรรมเกษตร n land of justice
ธรรมเกษตร n kind person
ธรรมเจดีย์ n doctrinal shrine
ธรรมเนียม n custom
ธรรมเนียมปฏิบัติ n tradition
ธรรมเนียมประเพณี n custom
ธราดล n ground
ธราธร n Vishnu
ธราธาร n Vishnu
ธราธิบดี n king
ธราธิป n king
ธวัช n sign
ธวัช n flag
ธวิทยา n science or art of archery
ธอส. n The Government Housing Bank
ธัญ adj wealthy
ธัญ n grain
ธัญ adj good
ธัญ adj fortunate
ธัญชาติ n paddy
ธัญญชาติ n paddy
ธัญญาหาร n rice
ธัญดัจ n rice-husk
ธัญพืช n cereal
ธัญเขต n paddyfield
ธัญเขตต์ n paddyfield
ธัญเบญจก n five kinds of cereals
ธัญโกศ n granary
ธันวาคม n December
ธัมคุณ n virtue of dharma
ธัมธิติ n the existence of spontaneity or of congeniality
ธัมมจริยา n observance of righteousness
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร n Buddha´s first sermon
ธัมมจักขุ n spiritual eye
ธัมมะธัมโม adj moral
ธัมสังเวค n grief in laws
ธาดา n creator
ธาตรี n earth
ธาตุ n substance
ธาตุ n element
ธาตุครรภ n important part of a stupa
ธาตุคริปทอน n Krypton
ธาตุตะกั่ว n lead
ธาตุบริสุทธิ์ n element
ธาตุบิสมัท n bismuth
ธาตุปรอท n mercury
ธาตุพอโลเนียม n polonium
ธาตุฟอสฟอรัส n phosphorus
ธาตุลม n fall
ธาตุสตูป n pagoda for remains
ธาตุสถูป n relies pagoda
ธาตุหนัก adj constipated
ธาตุอาหาร n nutrient
ธาตุอโลหะ n non-metal
ธาตุเจดีย์ n pagoda for remains
ธาตุเบริลเลียม n beryllium
ธาตุเบอร์คีเลียม n berkelium
ธาตุเฟอร์เมียม n fermium
ธาตุเหล็ก n iron
ธาตุแท้ n element
ธาตุแท้ n nature
ธาตุแบเรียม n barium
ธาตุแฟรนเซียม n francium
ธาตุแลนทานัม n lanthanum
ธาตุโบรมีน n bromine
ธาตุโบรอน n boron
ธาตุไฟ n fire
ธาตุไฟ n fire element
ธานยเกษตร n paddyfield
ธานี n city
ธาร n stream
ธารณะ adj general
ธารณะ v indefinite offering food to a monk
ธารน้ำ n brook
ธารา n stream
ธารายนต์ n fountain
ธำมรงค์ n ring
ธำรง v maintain
ธำรงรักษา v care
ธิดา n daughter
ธิบดี n leader
ธิเบต n Tibet
ธีรภาพ n firmness
ธีรราช n wise king
ธุช n flag
ธุดงควัตร n ascetic practices
ธุดงคสมาทาน n pilgrimage keeping
ธุดงค์ n pilgrimage
ธุมเกตุ n mist or clouds occurring abnormally
ธุมเพลิง n light
ธุรกรรม n (business) transactions
ธุรการ n administration
ธุรกิจ n business
ธุรกิจการค้า n business
ธุรกิจการค้า n commerce
ธุรกิจการท่องเที่ยว n tourism
ธุรกิจขนาดกลาง n mid-sized business
ธุรกิจขนาดย่อม n small business
ธุรกิจขนาดเล็ก n small business
ธุรกิจขนาดใหญ่ n big business
ธุรกิจขายส่ง n wholesale business
ธุรกิจค้าส่ง n wholesale business
ธุรกิจท่องเที่ยว n tourism
ธุระ n business
ธุลี n dust
ธุวภาค n constant longitude of fixed stars
ธุวมณฑล n pole
ธูป n joss stick
ธูปบาตร n incense burner
ธูปฤาษี n name of plant
ธูปแพเทียนแพ n four pairs of joss-sticks and candles for paying homage
ธูปไม้ระกำ n joss-sticks make of wintergreen
ธเนศ n wealth lord
ธเนศวร n wealth lord


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top