ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

youth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *youth*, -youth-

youth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
youth (n.) วัยหนุ่มสาว See also: วัยหนุ่ม, วัยสาว
youth (n.) เด็กหนุ่มสาว See also: วัยรุ่น
youth (n.) คนหนุ่มคนสาว See also: เยาวชน
youth (n.) ความเป็นหนุ่มสาว See also: พลังหนุ่มสาว
youth hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย
youthful (adj.) ยังไม่สมบูรณ์ See also: ี่ยังไม่โตเต็มที่, ยังไม่เจริญ Syn. sophomoric Ops. adult, mature
youthful (adj.) ที่ยังอ่อนเยาว์ See also: ที่ยังเยาว์วัย
youthful (adj.) ที่อายุน้อย See also: เยาว์, อ่อนวัย, เยาว์วัย Syn. young, immature Ops. mature, senile
youthful (adj.) เกี่ยวกับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว See also: เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี, ที่เกี่ยวกับวัยรุ่น Syn. adolescent, juvenile, immature
English-Thai: HOPE Dictionary
youth(ยูธ) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วัยหนุ่มวัยสาว,ยุวชน,เด็กหนุ่มสาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรกเริ่ม pl. youths
youthen(ยูธ'เธิน) vt.,vi. (ทำให้,กลายป็น) หนุ่มเป็นสาว,
youthful(ยูธ'ฟูล) adj. หนุ่ม,สาว,อ่อนอายุ,เยาว์,อายุน้อย,ดรุณ, See also: youthfulness n., Syn. young,juvenile
English-Thai: Nontri Dictionary
youth(n) วัยหนุ่มสาว,เด็กหนุ่มสาว,ยุวชน
youthful(adj) หนุ่ม,สาว,เยาว์,อ่อนเยาว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
youthวัยหนุ่มสาว, เยาวชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
youthful offendersผู้กระทำความผิดวัยรุ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Youth and violence เยาวชนกับความรุนแรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สยช. (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สยช.
คนวัยหนุ่มสาว (n.) youth See also: stripling Syn. วัยหนุ่มสาว, คนหนุ่มสาว Ops. คนแก่, คนชรา
คนหนุ่มคนสาว (n.) youth See also: stripling Syn. หนุ่มสาว Ops. คนแก่
คนหนุ่มคนสาว (n.) youth See also: young people, teenagers, adolescents, juveniles Syn. คนหนุ่มสาว
คนหนุ่มสาว (n.) youth See also: stripling Syn. หนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว Ops. คนแก่
วัยหนุ่มสาว (n.) youth See also: boyhood, girlhood, adolescence, salad days Syn. วัยหนุ่มวัยสาว
หนุ่มสาว (n.) youth See also: young people, teenagers, adolescents, juveniles Syn. คนหนุ่มสาว, คนหนุ่มคนสาว
เยาวชน (n.) youth See also: juvenile
ดรุณี (adj.) youthful See also: adolescent Syn. อ่อน, รุ่น
ดรุณี (adj.) youthful See also: adolescent Syn. อ่อน, รุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล
The gift of youth to whoever drinks from the Grail.ของขวัญที่ให้ความเป็นวัยหนุ่มสาว สำหรับใครก็ตามที่ได้ดื่มจากจอกศักดิ์สิทธิ์
Bitter fate... the youth who was one day to lead us must journey far to the west.และตอนนี้ชะตากรรมขม... เยาวชนที่เป็นวันหนึ่งที่จะนำเรา เดินทางต้องห่างไกลไปทางทิศตะวันตก
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์
This isn't a youth hostel for mummy's boys. Let's get tough!นี่ไม่ใช่สุสานมัมมี่นะ เข้มแข็งหน่อย!
I was most unfortunate in my youth to come across a vomit-flavored one.ฉันโชคไม่ดีตอนยังเด็ก ที่ไปเจอเอารสอาเจียนเข้า
"Lex Luthor's Wild Youth in Metropolis. " Does the name Club Zero ring a bell?'เล็กซ์ ลูเธอร์ เด็กที่แสนป่าเถื่อนแห่งเมโทรโพลิส' ให้ชื่อนี้เป็นเสียงสั่นกระดิ่งที่ประตูคลับซีโร่ดีไหม?
Well, that's very admirable of you, Todd. Your youth definitely makes you an ass... ..set to the company.อันนี้ต้องขอชื่นชมคุณนะท็อด ความหนุ่มแน่นของคุณเป็นผลเสีย...
Father's work with the Pasadena republican Youth Group has truly been invaluable.งานที่คุณพ่อทำให้ ค่ายเยาวชน"พาซาดีน่า รีพับลิกัน" หาค่ามิได้จริง ๆ ค่ะ
I had entered the national competition when I wasted my youth and even won a gold medal.ผมเคยเข้าแข่งขันนานาชาติเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น และก็ชนะได้เหรียญทองมาด้วย

youth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, 中国共产主义青年团 / 中國共產主義青年團] Communist Youth League
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, 知青] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution)
青年人[qīng nián rén, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 青年人] youth as a group
[chūn, ㄔㄨㄣ, 春] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life
年轻化[nián qīng huà, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, 年轻化 / 年輕化] make more youthful; promote younger staff
年青[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, 年青] youthful
朝气蓬勃[zhāo qì péng bó, ㄓㄠ ㄑㄧˋ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 朝气蓬勃 / 朝氣蓬勃] full of youthful energy (成语 saw); vigorous; energetic; a bright spark
[qīng, ㄑㄧㄥ, 青] nature's color; green or blue; greenish black; youth; young (of people); abbr. for Qinghai province 青海
头角[tóu jiǎo, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 头角 / 頭角] youngster's talent; brilliance of youth
青年[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, 青年] youth
青春[qīng chūn, ㄑㄧㄥ ㄔㄨㄣ, 青春] youth; youthfulness

youth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒトラーユーゲント[, hitora-yu-gento] (n) Hitler Youth (ger
ヒトラー青年隊[ヒトラーせいねんたい, hitora-seinentai] (n) (obsc) (See ヒトラーユーゲント) Hitler Youth
ユースホステル[, yu-suhosuteru] (n) youth hostel; (P)
ユースマーケット[, yu-suma-ketto] (n) youth market
不老[ふろう, furou] (n) perennial youth
不老長寿[ふろうちょうじゅ, furouchouju] (n) perpetual youth and longevity
健児[けんじ, kenji] (n) stalwart youth
好青年[こうせいねん, kouseinen] (n) good young man; agreeable youth
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
怪童[かいどう, kaidou] (n) unusually large or strong youth
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
薹が立つ[とうがたつ, tougatatsu] (exp,v5t) to become hard and fibrous; to go to seed; to have passed one's prime; to have lost the first bloom of one's youth
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth
鬼も十八番茶も出花[おにもじゅうはちばんちゃもでばな, onimojuuhachibanchamodebana] (exp) (See 番茶も出花) just as even coarse tea tastes good when fresh, even homely girls look beautiful at the peak of their youth
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls)
ツッパリ[, tsuppari] (n) delinquent youth; delinquent youngster
ヤンキー[, yanki-] (n) (1) Yankee; (2) (sl) delinquent (youth); delinquency; (P)
ユース[, yu-su] (n) youth; (P)
壮丁[そうてい, soutei] (n) youth; young man who has reached adulthood (conscription age)
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] (n) bloom of youth; prime of girlhood
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness
[みず;ずい, mizu ; zui] (n,n-pref) (1) (みず only) (arch) youth; freshness; purity; luster (lustre); beauty; (n) (2) good omen
紅顔可憐[こうがんかれん, kougankaren] (n,adj-na) youthful and endearing; rosy-cheeked and sweet
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P)
若々しい(P);若若しい[わかわかしい, wakawakashii] (adj-i) youthful; young; (P)
若やか[わかやか, wakayaka] (adj-na) youthful
若気[わかげ, wakage] (n) youthful impetuosity; youthful vitality
若者[わかもの, wakamono] (n,adj-no) young man; youth; lad; (P)
若返り[わかがえり, wakagaeri] (n,vs) rejuvenation; restoration of youth; (P)
血気盛り[けっきざかり, kekkizakari] (adj-na) youthful vigor; youthful vigour
青二才;青二歳(iK)[あおにさい, aonisai] (n) (derog) green youth; immature youth; novice; greenhorn
青春[せいしゅん, seishun] (n,adj-no) youth; springtime of life; adolescent; (P)
青春時代[せいしゅんじだい, seishunjidai] (n) one's youth; one's youthful days (years); the flower of one's youth; the springtime of one's life
黄口[こうこう, koukou] (n) greenhorn (lit. "yellow mouth", in ref. to the beak of a chick); youthfulness and lack of experience

youth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเยาวชน[n. exp.] (bān yaowach) EN: youth hostel FR: auberge de jeunesse [f]
ดรุณ[n.] (darun) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
ดรุณาณัติ[n.] (darunānat) EN: boy ; youngster ; teenage boy ; youth FR: adolescent [m] ; jeune homme [m]
เด็กหนุ่ม[n. exp.] (dek num) EN: youth FR:
เด็กแว้น[n. exp.] (dek waēn) EN: street motorcycle racers ; biker gang ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
แก๊งเด็กแว้น[n. exp.] (kaeng dek w) EN: youth gangs FR: bande de jeunes [f]
ค่ายเยาวชน[n. exp.] (khāiyaowach) EN: youth camp FR: camp de jeunes [m]
คนหนุ่มสาว[n. exp.] (khon num sā) EN: young people ; teenagers ; youth FR: jeunes gens [mpl] ; ados [mpl] (fam.)
กลุ่มแว้น[n. exp.] (klum waēn) EN: street motorcycle racers ; youth gangs ; hooligans FR: bande de jeunes [f] ; casseurs [mpl]
กุลบุตร[n.] (kunlabut) EN: good son ; youth who is worthy of respect ; son in a well-to-do family FR:
หนุ่มเหน้า[n.] (numnao) EN: youngster ; youth ; teenager ; young man FR: adolescent [m] ; ado [m] (abrév. - fam.)
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]
ปฐมวัย[n.] (pathommawai) EN: childhood ; youth FR:
ผู้เยาว์[n.] (phūyao) EN: minor ; child ; adolescent ; youth ; youngster FR: mineur [m] ; mineur d'âge [m]
สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น : สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง[TM] (Sanām Kīlā ) EN: Thai-Japanese Stadium ; Thai-Japan Bangkok Youth Center FR:
สารานุกรมสำหรับเยาวชน[n. exp.] (sārānukrom ) EN: Youth encyclopedy FR: encyclopédie pour les jeunes [f] ; encyclopédie pour la jeunesse [f]
ศูนย์เยาวชน[n. exp.] (sūnyaowacho) EN: youth center FR:
ศูนย์เยาวชนเทศบาล[n. exp.] (sūnyaowacho) EN: municipal youth center FR:
ที่กักกัน[n. exp.] (thī kakkan) EN: youth custody unit ; remand centre ; reform school (Am.) FR:
วัยหนุ่ม[n.] (wainum) EN: boyhood ; youth FR: jeunesse [f] ; adolescence [f] ; première jeunesse [f]
วัยหนุ่มสาว[n. exp.] (wai num sāo) EN: youth ; boyhood ; girlhood ; adolescence ; puberty ; salad days FR: adolescence [f] ; puberté [f] ; jeunesse [f]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: youth ; adolescence FR: adolescence [f] ; jeunesse [f]
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัยสาว[n.] (waisāo) EN: girlhood ; youth FR: adolescence d'une femme [f] ; jeunesse [f]
วันเยาวชน แห่งชาติ[n. prop.] (Wan Yaowach) EN: National Youth Day FR:
วัฒนธรรมคนหนุ่มสาว[n. exp.] (watthanatha) EN: youth culture FR: culture jeune [f]
วัฒนธรรมเยาวชน[n. exp.] (watthanatha) EN: youth culture FR: culture ado [f]
เยาว์วัย[n. exp.] (yao wai) EN: youth ; childhood FR:
เยาวชน[n.] (yaowachon) EN: youth ; juvenile FR: jeunesse [f]
ยุว-[pref.] (yuwa-) EN: youth ; juvenile FR:
ยุวชน[n.] (yuwachon) EN: young people ; youth ; youngsters FR:
ดรุณ[adj.] (darun) EN: youthful ; adolescent ; young FR: adolescent ; jeune
หนุ่ม[adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful FR: jeune

youth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education
Jungbrunnen {m}fountain of youth
Hitlerjugend {f} [hist.]Hitler Youth
Jugendsünde {f}sin of one's youth
Jugenderinnerung {f}youthful memory
Jugendlichkeit {f}youthfulness
Jugendstreich {m}youthful escapade
Jugend {f} | in meiner Jugendyouth | in my younger days
Jugendamt {n}youth welfare office
Jugendarbeit {f}youth employment
Jugendarbeitslosigkeit {f}youth unemployment
Jugendfürsorge {f}youth welfare

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า youth
Back to top