ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

juvenile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *juvenile*, -juvenile-

juvenile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
juvenile (n.) เด็กหนุ่มเด็กสาว See also: ยุวชน, คนหนุ่มสาว Syn. adolescent, youth Ops. adult
juvenile (adj.) ที่ทำตัวเหมือนเด็ก Syn. babyish, childish
juvenile (adj.) ที่อายุน้อย See also: เยาว์, อ่อนวัย, เยาว์วัย Syn. young, immature, youthful Ops. mature, senile
juvenile court (n.) ศาลคดีเด็กและเยาวชน
juvenile delinquency (n.) การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquent (n.) เด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด Syn. young criminal
juvenile hall (n.) สถานกักกันเยาวชน See also: ทัณฑสถานเด็ก, ที่กักกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
juvenile(จู'วะไนลฺ) adj. เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน,อ่อนวัย,เยาว์,รุ่นเด็ก,เด็ก,ทารก. n. เยาวชน,เด็ก, See also: juvenilejuvenileness n. ดูjuvenile juvenility n. ดูjuvenile
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
juvenile delinquentเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
juvenile(adj) เยาว์,อ่อนวัย,รุ่นเด็ก,สำหรับเด็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
juvenile๑. -วัยเด็ก๒. วัยแรกรุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile courtศาลคดีเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile delinquencyการกระทำความผิดอาญาโดยเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
juvenile delinquent; juvenile offenderเยาวชนผู้กระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenileพจนานุกรมสำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัว [TU Subject Heading]
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Juvenile delinquentsเยาวชนที่กระทำผิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (n.) Central Juvenile and Family Court
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว (n.) Office of Juvenile and Family Litigation
ศาลคดีเด็กและเยาวชน (n.) juvenile court
ศาลเด็ก (n.) juvenile court
ศาลเยาวชน (n.) juvenile court
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For Christ's sake, don't let some juvenile ethics problem... get in your way.ให้ตายเถอะ อย่าให้เรื่องพวกนี้ ทำให้นายไปไม่ถึงเป้าหมาย
So he ends up raised in foster homes... juvenile facilities.จะถูกส่งตัวไปไว้โรงเลี้ยงเด็ก โตในสภาพนั้น
A year later, he lands in juvenile hall.อย่าห่วงเรื่องนั้นเลยนะ
It's your juvenile record. Fascinating reading.ข้อมูลความผิดเยาวชนสมัยนายยังเป็นเด็กน่ะ มันน่าชวนให้อ่านหรือเปล่า
Because I also know your brother works for Juvenile Court.ฉันรู้ว่าน้องของนายทำงานที่ศาลเยาวชนนั่น
No, we'd go to a juvenile detention home.ไม่หรอก เราคงได้อยู่แค่บ้านคุมความประพฤติ
I thought juvenile records were sealed.ผมคิดว่าเป็นทัณฑสถานเด็กและเยาวชน
You got juvenile written all over you.คุณได้รับอะไรที่เขียนถึงคุณมั้ย
Well, it's not a jail. It's a juvenile detention center.มันไม่ใช่คุก เป็นแค่สถานกักกันเยาวชน
Proud of your stay at the juvenile center?ภูมิใจนักเหรอที่ได้อยู่ทีศูนย์เยาวชน?
I'm from a home for juvenile delinquents.ฉันจากบ้านมาเพราะไปตีเด็กจนเกือบตายน่ะ
You're the worst, most juvenile human being I've ever met.คุณทำตัวแย่ ทำตัวเหมือนเด็ก มากกว่าใครที่ฉันเคยเจอ

juvenile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稚气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 稚气 / 稚氣] childish nature; infantile; juvenile; puerile
少年[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, 少年] juvenile; youngster

juvenile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュベナイル[, jubenairu] (n,adj-no) juvenile
チーマー[, chi-ma-] (n) juvenile delinquents roaming about the city in groups (wasei
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length)
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
不良少女[ふりょうしょうじょ, furyoushoujo] (n) bad girl; juvenile delinquent
不良少年[ふりょうしょうねん, furyoushounen] (n) juvenile delinquent
子ぎつね;子狐;小狐[こぎつね, kogitsune] (n) fox cub; little fox; small fox; juvenile fox
子供保険[こどもほけん, kodomohoken] (n) juvenile insurance
少年審判所[しょうねんしんぱんじょ;しょうねんしんぱんしょ, shounenshinpanjo ; shounenshinpansho] (n) juvenile court
少年犯罪[しょうねんはんざい, shounenhanzai] (n) juvenile crime; juvenile delinquency
少年鑑別所[しょうねんかんべつしょ, shounenkanbetsusho] (n) juvenile detention centre; juvenile detention center; juvenile detention home
教護[きょうご, kyougo] (n,vs) juvenile reform
教護院[きょうごいん, kyougoin] (n) reform school; juvenile reformatory
浮浪児[ふろうじ, furouji] (n) juvenile vagrant; waif
番長[ばんちょう, banchou] (n) leader of a group of juvenile delinquents
若年型糖尿病[じゃくねんがたとうにょうびょう, jakunengatatounyoubyou] (n) juvenile onset diabetes
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
裏番[うらばん, uraban] (n) (sl) (See 番長) secret leader of a group of juvenile delinquents
触法少年[しょくほうしょうねん, shokuhoushounen] (n) juvenile delinquent under the age of fourteen; minor in trouble with the law
非行少女[ひこうしょうじょ, hikoushoujo] (n) (See 非行少年・ひこうしょうねん) female juvenile delinquent
非行少年[ひこうしょうねん, hikoushounen] (n) juvenile delinquent
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length)
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P)
[ひな(P);ひよこ(P), hina (P); hiyoko (P)] (n) (1) young bird; chick; (2) (ひな only) doll; (3) (ひよこ only) green; wet behind the ears; juvenile; (P)

juvenile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระทำความผิดทางอาญาของเยาวชน[n. exp.] (kān kratham) EN: juvenile delinquency FR: délinquance juvénile [f]
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of juvenile delinquency FR:
กระทง[adj.] (krathong) EN: pubescent ; juvenile FR:
หนุ่ม[adj.] (num) EN: young ; adolescent ; youthful ; juvenile ; boyish FR: jeune ; adolescent ; juvénile ; pubère
อ่อนเยาว์[adj.] (øn yao) EN: be young ; be juvenile FR:
ประสาเด็ก[adv.] (prasā dek) EN: like children ; childlike ; juvenile FR: comme un enfant
รุ่น[adj.] (run) EN: young ; adolescent ; growing up ; youthful ; budding ; juvenile ; immature ; budding FR: adolescent ; jeune ; juvénile
ศาลเด็ก[n. exp.] (sān dek) EN: Juvenile Court ; Children's Court FR: tribunal de la jeunesse [m]
ศาลคดีเด็กและเยาวชน[n.] (sānkhadīdek) EN: juvenile court FR: tribunal de la jeunesse [m]
ศาลเยาวชนและครอบครัว[n.] (sānyaowacho) EN: Juvenile and Family Court FR:
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด...[org.] (Sānyaowacho) EN: … (Province) Central Juvenile and Family Court FR:
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์[org.] (Sānyaowacho) EN: Surin Juvenile and Family Court FR:
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง[org.] (Sānyaowacho) EN: Central Juvenile and Family Court FR:
สาว[adj.] (sāo) EN: young ; adolescent ; juvenile ; youthful FR: jeune
วัยรุ่น[n.] (wairun) EN: teenager ; adolescent ; youngster ; youth ; juvenile ; teens [pl] FR: adolescent [m] ; jeune [m, f] ; ado [m]
วัยรุ่น[adj.] (wairun) EN: teenage ; adolescent ; boyish ; girlish ; juvenile ; immature ; young ; teen FR: adolescent ; jeune
เยาวชน[n.] (yaowachon) EN: youth ; juvenile FR: jeunesse [f]
ยุว-[pref.] (yuwa-) EN: youth ; juvenile FR:
หนุ่มสาว[n.] (num-sāo) EN: youth ; young people ; teenagers ; adolescents ; youngsters ; juveniles FR: jeunes [mpl] ; adolescents [mpl] ; jeunes gens [mpl]

juvenile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendrichter {m}judge of a juvenile court
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison
Jugendgericht {n}juvenile court
Jugendkriminalität {f}juvenile delinquency
Kinderfahrrad {n}juvenile bicycle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า juvenile
Back to top