ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wickedness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wickedness, *wickedness*,

-wickedness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And God saw that the wickedness of man was great in the earth...พระเจ้าทรงเห็นถึงความชั่วร้ายของมนุษย์ ที่ครองความเป็นใหญ่ในโลกนี้
* I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin * * my name is pearl * * and I love you * * the best way I know how ** I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin *
"against spiritual wickedness in high places."ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว ในสถานฟ้าอากาศ"
You weep for mercy when you've lived lives of wickedness and pride.คุณร้องขอความเมตตา เมื่อลูกอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายและโอหัง
The wickedness is not just in them.ความชั่วไม่ได้มีเเค่พวกเขา
He showed you the wickedness of man and knew you would not look away.พระองค์แสดงให้ท่านเห็นความเลวของมนุษย์ และรู้ว่าท่านมองข้ามไป
What you saw was the wickedness and evil that laid beneath it.ที่คุณเห็น... คือความเลวร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ล่าง

-wickedness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness
曲悪[きょくあく, kyokuaku] (n) wickedness

-wickedness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
ความชั่วช้า[n.] (khwām chūac) EN: wickedness ; depravity FR:
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrā) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
ความเลวทราม[n.] (khwām lēosā) EN: wickedness FR:
ความต่ำช้า[n.] (khwām tamch) EN: wickedness ; vileness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wickedness-
Back to top