ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

badness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *badness*, -badness-

badness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
badness (n.) ความเลว See also: ความชั่วร้าย Syn. evil, wickedness Ops. goodness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งเลวร้าย (n.) badness See also: evil Syn. เรื่องเลวร้าย
เรื่องเลวร้าย (n.) badness See also: evil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see badness surrounded by goodness-- cut out the badness, all is right with the world.เราจะเห็นสิ่งดีๆอยู่รอบๆสิ่งที่แย่ๆ ผ่าสิ่งที่แย่ๆออก ทุกอย่างก็ดีเหมือนเดิม
AND FOR ALL THIS MALE-PATTERNED BADNESS I GOTTA PUT YOU IN THE DEEPEST, DARKEST HOLE IN GITMO.ความแค้นทั้งหมด น่าจะให้นาย ไปชดใช้อยู่ในหลุมสุดลึกที่กิตโม
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว
Yeah, you had your centuries of badness. I get that!ใช่ คุณเคยชั่ว มาหลายร้อยปี ฉันเข้าใจ
Global badness?ความชั่วร้ายทั่วโลกเหรอ?
Scanning for badness.จุ๊ดๆๆ สแกนหาความเลว
Scanning for badness.สแกนหาความเลว จุ๊ดๆๆ

badness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
悪さ[わるさ, warusa] (n) badness; mean mischief; (P)
悪しき[あしき, ashiki] (n) (1) badness; evilness; (adj-pn) (2) bad; evil

badness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice FR: médiocrité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า badness
Back to top