ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vendor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vendor*, -vendor-

vendor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vendor (n.) ผู้ขาย See also: ผู้จำหน่าย, คนขายของ Syn. seller, vender
English-Thai: HOPE Dictionary
vendor groupกลุ่มผู้ขายหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู user group เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
vendor(n) ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vendorผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vendorพ่อค้า [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขาย (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, ผู้ขาย
คนขายของ (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย
ผู้ขาย (n.) vendor See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย
คนขายหนังสือพิมพ์ (n.) news vendor See also: news dealer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A noodle vendor is in critical condition... after being assaulted last night.คนขายราเมงตายในสภาพ... โดนทำร้ายก่อนตายในเมื่อคืนนี้
Missing receivables. Vendor files.เงินที่เป็นหนี้ทางธุรกิจหายไป เอกสารกลุ่มผู้ขาย
Really? well, you sure put that pretzel vendor in his place.จริงง่ะ คุณให้คนขายขนมปังไปที่บ้านเขา
These wrappers are from the vendor who sells chicken.กระดาษห่อพวกนี้มาจาก คนขายไก่ย่างเดินเร่
The vendor doesn't give his name.ผู้ขายไม่ให้ชื่อมันไว้
Do you have the vendor report?คุณมีบันทึกผู้ขายของมั้ย
There was a woman... yelling at an apple vendor at the market... something about a chef getting mad.มีผู้หญิงคนหนึ่ง... ตะโกนใส่คนขายแอปเปิ้ล ในตลาด เรื่องนั้นจะทำให้หัวหน้าพ่อครัวโกรธ
Could be a third-party vendor called in to install the lockers.น่าจะผ่านนายหน้าบุคคลที่ 3 โทรเข้ามาเพื่อติดตั้งล็อกเกอร์
There's no reputable vendor w--ไม่มีกระจกยี่ห้อไหนหรอกที่...
Knowing a dead fruit vendor never strayed.การยืนยันว่าคนขายผลไม้ ที่ตายไป ไม่ได้หลงทาง
Looks like Lisa Marshall was killed the same way as our our fruit vendor and our jogger.ดูเหมือนว่าลิซ่า มาร์แชล ถูกฆ่าโดยวิธีการคล้ายๆกัน กับคนขายผลไม้ และคนขี่ม้า
To my right is Jerry, a noble hot-dog vendor who would gladly risk his life for mine.ทางขวาคือเจอร์รี่ คนขายฮอทด้อกผู้สูงส่งและใจดี จะเสี่ยงชีวิตเพื่อฉัน

vendor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, 摊 / 攤] spread out; vendor's stand
食品摊[shí pǐn tān, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ ㄊㄢ, 食品摊 / 食品攤] street vendor's stall
售货台[shòu huò tái, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 售货台 / 售貨臺] vendor's stall
小摊[xiǎo tān, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄢ, 小摊 / 小攤] vendor's stall
摊位[tān wèi, ㄊㄢ ㄨㄟˋ, 摊位 / 攤位] vendor's booth
货摊[huò tān, ㄏㄨㄛˋ ㄊㄢ, 货摊 / 貨攤] vendor's stall

vendor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロッケ屋[コロッケや, korokke ya] (n) (See コロッケ) croquette vendor
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor
テレコムベンダー[, terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor
ベンダー;ベンダ[, benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
夜鳴き蕎麦[よなきそば, yonakisoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves)
夜鷹蕎麦[よたかそば, yotakasoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves)
御田屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
海鼠売り;海鼠売(io)[なまこうり, namakouri] (n) selling sea cucumbers; sea cucumber vendor
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor
花売り[はなうり, hanauri] (n) flower vendor
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender
オープンソースの会社[オープンソースのかいしゃ, o-punso-su nokaisha] (n) {comp} open source vendor; open source company
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] (n) {comp} vendor-side
マルチベンダー[, maruchibenda-] (n) {comp} multivendor
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] (n) {comp} multivendor environment
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher
哨吶[チャルメラ;チャルメル, charumera ; charumeru] (n) shawm-like instrument played by street vendors (sometimes called a flute) (por
売り[うり, uri] (n,n-suf) (1) sale; selling; (n) (2) selling point; gimmick; (n-suf) (3) ~seller; ~vendor; (P)
売り声[うりごえ, urigoe] (n) hawker's or vendor's cry
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker
金魚屋[きんぎょや, kingyoya] (n) goldfish seller (vendor)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor
ベンダ[べんだ, benda] Vendor
ベンダー[べんだー, benda-] vendor
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor
ベンダ側[ベンダがわ, benda gawa] vendor-side
マルチベンダー[まるちべんだー, maruchibenda-] multivendor
マルチベンダー環境[マルチベンダーかんきょう, maruchibenda-kankyou] multivendor environment

vendor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
คนขาย[n. exp.] (khon khāi) EN: salesman ; vendor FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายหนังสือพิมพ์[n. exp.] (khon khāi n) EN: news vendor FR:
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้ขาย[n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor FR: vendeur [m] ; marchand [m]
พ่อค้าแม่ค้า[n. exp.] (phøkhā maēk) EN: vendors FR: marchands [mpl]
พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย[n. exp.] (phøkhā maēk) EN: vendors FR: marchands ambulants [mpl]

vendor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence
Lieferant {m}vendor
Zulieferteile {pl}vendor parts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vendor
Back to top