ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salesman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salesman*, -salesman-

salesman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salesman (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย Syn. salesperson, seller
salesmanship (n.) เทคนิคการขาย See also: ทักษะการขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
English-Thai: Nontri Dictionary
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
ผู้ขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. คนขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
พนักงานขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. คนขาย, ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
พนักงานขายของ (n.) salesman See also: salesclerk, salesgirl Syn. คนขายของ
พ่อค้าเร่ (n.) travelling salesman See also: peddler
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, but there's an insurance salesman selling life-after-death policies.ไม่มี เจอร์รี่ คนขายประกัน ขายกรมธรรม์ชีวิตหลังการตาย
You the best combine salesman we got.คุณเป็นเซลล์ขายรถพ่วงที่ดีที่สุดของเรานะ
You making gourmet wieners isn't the reason why you joined the CIA and Casey isn't a natural-born appliance salesman and government-secrets locked-in-my-brain thing uh, that's, I'm sure, not a boon for national security.แล้วเคซี่ย์ก็ไม่ใช่เซลล์แมนจริงๆ แล้วเรื่องความลับรัฐบาลในหัวผมอีก คงไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อชาติแน่
If i don't become a better salesman by tomorrow night, i could get fired.ถ้าพรุ่งนี้ผมขายไม่เก่งขึ้น ฟันธงตกงาน
Yeah, you-you berate and humiliate the salesman in front of the customer, like so, which i-i thought we did very well.เราทำให้พนักงานขายหน้า ต่อหน้าลูกค้าแบบตะกี้... ซึ่งเราทำได้แหล่มมาก
Top salesman in the northeast region.ผู้ทำยอดการขายได้สูงที่สุดในภูมิภาค
Would you have believed I was Cole Pfeiffer a stellar salesman a talented speaker?คุณจะเชื่อไหมว่า ผมคือ โคล ไฟฟ์เฟอร์ พนักงานขาย สเตล่าร์ นักพูดชั้นเยี่ยม?
He was a salesman in Yonkers.เขาเป็นพนักงานขายใน Yonkers
He worked as a salesman for Knox for almost 20 years.เขาทำงานเป็นพนักงานขายสำหรับน็อกซ์เกือบ 20 ปีที่ผ่านมา
From the number one salesman in the entire northeast region.จากนักขายมือวางอันดับหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
I mean, number one salesman in the world?ฉันพูดถึง เซลแมนอันดับหนึ่งของโลก
And you wondered how I got to be the top salesman in the northeast region.แล้วคุณจะแปลกใจ ว่าทำไมผมถึงเป็นนักขายชั้นยอดในแถบเหนือได้

salesman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman

salesman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交員[がいこういん, gaikouin] (n) canvasser; door-to-door salesman
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor
営業マン[えいぎょうマン, eigyou man] (n) salesman; businessman
押し売り(P);押売(P);押売り(P)[おしうり, oshiuri] (n) high-pressure salesmanship; (P)

salesman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
คนขาย[n. exp.] (khon khāi) EN: salesman ; vendor FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายของ[n.] (khon khāi k) EN: salesman FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman ; salespeople [pl] FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พนักงานขายสินค้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: salesman ; salesperson FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; personnel de vente [m]
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]
ผู้ขาย[n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor FR: vendeur [m] ; marchand [m]
ทักษะการขาย[n. exp.] (thaksa kān ) EN: salesmanship FR: esprit commercial [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salesman
Back to top