ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trader*, -trader-

trader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trader (n.) ผู้ค้า See also: พ่อค้า
English-Thai: HOPE Dictionary
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
traderผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ซื้อขาย (n.) trader See also: dealer, merchant, seller
ผู้ทำการค้า (n.) trader See also: dealer, merchant, seller Syn. ผู้ซื้อขาย
ผู้ประกอบการค้า (n.) trader See also: merchant, dealer Syn. ผู้ประกอบการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า
But I will tell you and every trader will tell you who was not in that building and who was buying gold and who owned gold and silver that when it happened the first thing you thought about was well how much is gold up?แต่ผมจะบอกคุณและผู้ค้าทุกคนจะบอกคุณ คนที่ไม่ได้อยู่ในตึกนั้น คนที่ค้าทองคำและคนที่มีทองคำกับเงิน
I'll go down to Trader Vic's and bring something back.ฉันจะไปร้านเทรดเดอร์ วิกส์ แล้วหิ้วอะไรกลับมาฝาก
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาถ่ายทอดข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบแผนที่นำทางได้ไหม
Kendrick is using an energy trader to manipulate the energy market.เค็นดริกใช้ผู้ซื้อขายเพื่อปั่นราคาพลังงาน
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบจีพีเอสได้ไหม
Kendrick must have an energy trader helping him make a fortune with the inside information.เค็นดริกต้องมีผู้ซื้อขายพลังงานช่วยเขาหากำไร ด้วยข้อมูลวงใน
My trader got busted with a hooker.ผู้ค้าของผมไปยุ่งกับโสเภณี
If you know another trader who can do what I do, mr. Pell, use him.ถ้าคุณหานักธุรกิจ ที่ทำได้แบบผม คุณเพล ก็เอาเลย
This salt trader shall take her with him to Liaoxi, and they shall spend the rest of their lives together.คนขายเกลือคนนี้จะพานางไปกับเขาไปที่ลีโอซีด้วย และพวกเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือของพวกเขาที่นั่น
A trader from Garth told me that dragons come from the moon.พ่อค้าจากการ์ธบอกข้าว่า มังกรมาจากดวงจันทร์
Why did the trader from Garth tell you these stories?ทำไมพ่อค้าจากการ์ธ ถึงเล่าเรื่องนี้ให้เจ้าฟัง

trader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 交易员 / 交易員] dealer; trader
商户[shāng hù, ㄕㄤ ㄏㄨˋ, 商户 / 商戶] merchant; trader; businessman; firm

trader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呑み屋[のみや, nomiya] (n) (1) bookmaker; bookie; (2) trader performing (stock market) bucketing
小商人[こあきんど, koakindo] (n) small businessman; petty trader
闇屋;やみ屋[やみや, yamiya] (n) black marketeer; black market trader
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P)
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P)
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear

trader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่ค้าเนื้อสด[n. exp.] (maē khā neū) EN: flesh trader FR:
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ประกอบการ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon FR: entrepreneur [m] ; opérateur [m]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phū prakøp ) EN: trader ; merchant ; dealer FR:
ผู้ทำการค้า[n. exp.] (phū tham kā) EN: trader FR:
วณิช[n.] (wanit) EN: merchant ; trader FR: marchand [m]
แพศย์[n.] (phaēt) EN: traders ; merchants ; Vaisya ; the Vaisya caste of India FR:
สมาคมค้าทองคำ[org.] (Samākhom Kh) EN: Gold Traders Association (GTA) FR:
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[v. exp.] (song phūrāi) EN: extradite ; extradite a criminal FR: extrader
เวศย์[n. prop.] (Wēt ) EN: vaisya ; member of the landowners, traders and money-lenders Hindu caste FR:

trader ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelhändler {m}retail trader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trader
Back to top