ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hawker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hawker*, -hawker-

hawker ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
hawker(ฮอ'เคอะ) n. คนที่ใช้เหยี่ยวล่านก,คนเร่ขาย, Syn. huckster,peddler,crier
English-Thai: Nontri Dictionary
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่ค้าหาบเร่ (n.) woman hawker See also: female vendor, female peddler, female pedlar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Before this, I started a small stall at a hawker centerก่อนจะมาเป็นร้านแบบนี้ มันเคยเป็นแผงลอยเล็กๆมาก่อนล่ะ
I have them, tower. Relay Hawker to land and hold on tarmac.หอควบคุม สั่งให้เครื่องบินรีเล ฮาวเกอ จอดที่ด้านนอกนะ
Just like street hawkers.คล้ายกับแผงลอยเลยนะ...
A Hawker-Siddley 748 is fueling at Taft Airfield.เครื่องบิน ฮอว์กเกอร์ ซิดเลย์ 748 จอดเติมน้ำมันอยู่ที่สนามบินทาฟฟ์
Mmm, the hawkers, the men who need to make money who look to trip you up.mmm, แผงลอย, คนที่ต้องทำเงิน ที่มีลักษณะการเดินทางที่คุณขึ้น

hawker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker
鷹匠[たかじょう, takajou] (n) falconer; hawker
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers
売り声[うりごえ, urigoe] (n) hawker's or vendor's cry

hawker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พ่อค้าเร่[n. exp.] (phøkhā rē) EN: hawker FR: colporteur [m]
พ่อค้าเร่[n.] (phøkhā rē) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]
พ่อค้าเร่ในท้องถิ่น[n. exp.] (phøkhā rē n) EN: local hawkers FR:

hawker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenhändler {m}street hawker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hawker
Back to top