ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vendor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vendor, *vendor*,

-vendor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A noodle vendor is in critical condition... after being assaulted last night.คนขายราเมงตายในสภาพ... โดนทำร้ายก่อนตายในเมื่อคืนนี้
Missing receivables. Vendor files.เงินที่เป็นหนี้ทางธุรกิจหายไป เอกสารกลุ่มผู้ขาย
Really? well, you sure put that pretzel vendor in his place.จริงง่ะ คุณให้คนขายขนมปังไปที่บ้านเขา
These wrappers are from the vendor who sells chicken.กระดาษห่อพวกนี้มาจาก คนขายไก่ย่างเดินเร่
The vendor doesn't give his name.ผู้ขายไม่ให้ชื่อมันไว้
Do you have the vendor report?คุณมีบันทึกผู้ขายของมั้ย
There was a woman... yelling at an apple vendor at the market... something about a chef getting mad.มีผู้หญิงคนหนึ่ง... ตะโกนใส่คนขายแอปเปิ้ล ในตลาด เรื่องนั้นจะทำให้หัวหน้าพ่อครัวโกรธ
Could be a third-party vendor called in to install the lockers.น่าจะผ่านนายหน้าบุคคลที่ 3 โทรเข้ามาเพื่อติดตั้งล็อกเกอร์
There's no reputable vendor w--ไม่มีกระจกยี่ห้อไหนหรอกที่...
Knowing a dead fruit vendor never strayed.การยืนยันว่าคนขายผลไม้ ที่ตายไป ไม่ได้หลงทาง
Looks like Lisa Marshall was killed the same way as our our fruit vendor and our jogger.ดูเหมือนว่าลิซ่า มาร์แชล ถูกฆ่าโดยวิธีการคล้ายๆกัน กับคนขายผลไม้ และคนขี่ม้า
To my right is Jerry, a noble hot-dog vendor who would gladly risk his life for mine.ทางขวาคือเจอร์รี่ คนขายฮอทด้อกผู้สูงส่งและใจดี จะเสี่ยงชีวิตเพื่อฉัน

-vendor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロッケ屋[コロッケや, korokke ya] (n) (See コロッケ) croquette vendor
スイッチベンダ[, suicchibenda] (n) {comp} switch vendor
テレコムベンダー[, terekomubenda-] (n) {comp} telecom vendor
ベンダー;ベンダ[, benda-; benda] (n) (1) bender; (2) vendor
売主買主[うりぬしかいぬし, urinushikainushi] (n) seller and buyer; vendor and purchaser
夜鳴き蕎麦[よなきそば, yonakisoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves)
夜鷹蕎麦[よたかそば, yotakasoba] (n) ambulatory evening vendor of noodles (or the noodles themselves)
御田屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
海鼠売り;海鼠売(io)[なまこうり, namakouri] (n) selling sea cucumbers; sea cucumber vendor
牛商人[うしあきゅうど, ushiakyuudo] (n) (obsc) ox seller; ox vendor
花売り[はなうり, hanauri] (n) flower vendor
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor
飴売り;飴売(io)[あめうり, ameuri] (n) candy vendor (esp. an Edo-period candy vendor who sold candy while walking around playing the flute or another musical instrument); candy vender
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
テレコムベンダー[てれこむべんだー, terekomubenda-] telecom vendor
ベンダ[べんだ, benda] Vendor
ベンダー[べんだー, benda-] vendor
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor

-vendor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand ; vendor who spreads his wares on the sidewalk FR:
คนขาย[n. exp.] (khon khāi) EN: salesman ; vendor FR: vendeur [m] ; vendeuse [f] ; marchand [m] ; marchande [f]
คนขายหนังสือพิมพ์[n. exp.] (khon khāi n) EN: news vendor FR:
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman ; vendor FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; vendeur [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้ขาย[n.] (phūkhāi) EN: salesman ; seller ; vendor FR: vendeur [m] ; marchand [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vendor-
Back to top