ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*undeceive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undeceive, -undeceive-

*undeceive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undeceive (vt.) ทำให้ไม่ถูกหลอกลวง See also: ทำให้ไม่หลงผิด, ทำให้ทราบข้อเท็จจริง Syn. disabuse, purge, undelude Ops. deceive, betray

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *undeceive*
Back to top